Młode kadry dla morskiej energetyki wiatrowej

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"

Towarzystwo zostało zarejestrowane w 1998 roku. Od 1999 roku prowadzi Ośrodek Kształcenia Powszechnego, wpisany do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (Nr RSPO 79911). TEWP posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Od ponad 24 lat prowadzi działalność w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sektorze edukacji poza formalnej. W 2006 roku Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” otrzymało wyróżnienie Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego – Bursztynowy Mieczyk „Za innowacyjność i promowanie nowych rozwiązań”. Podczas swojej dotychczasowej działalności TEWP zrealizowało ponad 200 projektów (krajowych i międzynarodowych), finansowanych między innymi ze środków: FRSE, POWER, RPO WP 2014-2020, POKL, RITA, PHARE, EFS ZPORR, MATRA/KAP, Fundacja Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, MEN, MSZ, Senat RP oraz granty samorządowe.

Pomorska Wojewódzka Komenda OHP

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa, nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy, która jest instytucją rynku pracy. OHP realizuje zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, specjalizując się w działaniach na rzecz młodzieży, zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia. OHP oferuje powtarzalną formę kształcenia, ale dopasowaną indywidualnie do potrzeb i predyspozycji klienta. Doradcy zawodowi odpowiadają za indywidualne i grupowe porady, które pozwalają na odpowiednie zdiagnozowanie potencjału edukacyjno-zawodowego klienta, rozpoznanie jego potrzeb w tej kwestii i poprzez proces korekcyjno-kompensacyjny, pomóc klientowi w dokonaniu wyboru przyszłego zawodu lub kierunku kształcenia, a także w dalszym wsparciu klienta na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

OHP organizuje naukę w nietypowych formach prawnych, umożliwiających jednoczesną realizację przygotowania zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących pracowników młodocianych. Jako instytucja rynku pracy, Ochotnicze Hufce Pracy realizują powszechny system bezpłatnych usług dla młodzieży, w następujących formach: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkół zawodowych i realizacja przedsięwzięć dla środowisk lokalnych w zakresie promocji zatrudnienia. Oferta OHP jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodzieży w zakresie wsparcia w kształtowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Towarzystwo zostało zarejestrowane w roku 1997 jako jedna z pierwszych organizacji branżowych promujących rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Towarzystwo zrzesza ponad 100 podmiotów. W latach 1997-2011 Towarzystwo prowadziło działalność pod nazwą Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej. Od roku 2006 organizacja skupia swoje działania wyłącznie na promocji rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, uczestnicząc w międzynarodowych projektach, organizując konferencje i seminaria, opracowując koncepcje i analizy oraz współpracując z administracją rządową i wspierając prace nad rozwiązaniami prawnymi umożliwiającymi.

Celem działania Towarzystwa jest wspieranie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz promowanie rozwoju gospodarczego związanej z morską energetyką wiatrową, opartego na zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz uwzględniającego zasady poszanowania i ochrony środowiska. Cele te realizowane są między innymi poprzez: aktywny udział w procesach legislacyjnych prowadzących do stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego umożliwiającego efektywną realizację inwestycji w zakresie morskich farm wiatrowych, wsparcie przedsiębiorstw z sektora morskiego zmierzające do wypracowania oferty produkcyjnej i usługowej dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, współpracę z organizacjami branżowymi, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracji publicznej, odpowiedzialnymi za rozwój morskiej energetyki wiatrowej, w tym w ramach międzynarodowych inicjatyw finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których celem jest transfer praktycznych doświadczeń oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych podnoszących konkurencyjność przemysłu z sektora offshore w Polsce.